تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
مطالعات فرهنگی > سایر > چگونگی عزل و نصب مدیران فرهنگی
نسخه چاپي


چگونگی عزل و نصب مدیران فرهنگی
تاريخ:1390
این مقاله 1 به تبیین شرایط و ویژگی هاي مدیران فرهنگی (مدیریت دستگاههاي فرهنگی) بنابر آموزه هاي اسلامی و عا لمان به آن آموزه ها، و نیز نظر متخصصان امر، و بیان روشها و معیارهاي لازم براي نوع مدیریتی است که به « مدیریت فرهنگی » عزل و نصب این مدیران می پردازد . مفهوم معمول منظور مواجهه با محیط پیچیدة فراروي سازمانهاي فرهنگی مطرح گشته است و با توجه به ایجاد تغییرات کلی در عناصر مختلف آموزشی و فرهنگی جامعۀ ما، ضرورت دقت هرچه بیشتر در عزل و نصب مدیران حوزه هاي فرهنگی کشور دیده می شود. این مهم با بهره گیري از پژوهشهاي کتابخانه اي و هم با بهره گیري از یک پیمایش میدانی در میان مدیران بخشهاي فرهنگی کشور در سال 1382 ، صورت گر فته است و از مهمترین یافته هاي آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1) ملحوظ داشتن پیشینۀ تحصیلی و رشتۀ آموزشی در انتصاب مدیران فرهنگی، و نیز داشتن پیشینۀ مدیریتی و اجرایی به عنوان معیاري براي انتصاب. 2) ایجاد مرکزي براي ارزشیابی و انتصاب مدیران فرهنگی و نیز گردآوري نظریات شوراها و انجمنها در مورد صلاحیت افراد واژه هاي کلیدي: مدیریت- فرهنگ- انتصاب- عزل و نصب- مدیران فرهنگی