تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک دستاورد مهم بین المللی در حوزه حمایت از حقوق کودک به شمار می رود. با این وجود به نظر می رسد در جهت تحقق هدف اولیه و اصلی که همانا حمایت همه جانبه از کلیه حقوق کودک است، نمی توان و نباید به آن بسنده کرد.

سهم پايين پژوهش از بودجه يا كمبود منابع مالي عمدتاً به عنوان چالش اصلي در عدم تعريف پروژه هاي پژوهشي و يا به ثمر نشستن نتايج اين پروژه ها توسط سازمان ها و دستگاه هاي دولتي مطرح مي شود.

در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، شاهد افزايش كمي و تعدد و تكثر سازمان‌ها و نهادهاي ديني و قرآني بوده‌ايم كه بنا بر ضرورت‌هايي شكل گرفته‌اند، اما اين نهادسازي فاقد هماهنگي و سازمان مشخص و از پيش طراحي شده بوده است.

اين دفتر با هدف تبيين کليات و شيوه‌نامة تعيين شاخص‌های مطلوب قرآنی برگرفته از کتاب و سنّت تدوين شده است. که در بخش نخست يعنی کليات طرح، عنوان تفصيلی و علمی طرح، هدف و مخاطبان طرح، مفهوم واژة شاخص، مراد از معنی شاخص در اين تحقيق، ضرورت تعيين شاخص‌های نگرش به قرآن کريم، ضرورت و نقش مطالعه در بارة ن...

سال 1383 مؤسس هي فرهنگی دین پژوهی بشرا در آغاز فعالیت هاي خود قرار داشت و عزم خود را براي فعالیت پژوهشی در زمینه هاي دینی که به رغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته اند، جزم کرده بود.

با بررسی وضعيت موجود سازمان‌های مرتبط با امور قرآنی از منظر سيستمی می توان دريافت آنچه در عمل شکل گرفته و اکنون جاری است يک نظام كامل، منسجم و هماهنگ نيست و نيز نمي‌تواند بوجود بيايد.

تعطيلي يك نياز طبيعي براي فرد و جامعه است كه ميزان، كيفيت و نحوه استفاده از آن ويژگي ها و نيازهاي هر جامعه تعيين مي كند.

از آنجاییکه توسعه دیگر مفهوم ک مفهوم كمی را که با واژه رشد بیان می شود، در بر ندارد بلکه به تمام جنبه هاي انسانی چه مادي و چه مع نوي می پردازد.

شاخص هاي فرهنگ با وابستگی متقابل به امور اقتص ادي و اجتماعی و سیاسی، به عنوان ابزارهاي مهم سنجش توسعه کشور محسوب می شوند .

مفهوم شناسي فرهنگ يكي از مباحث پايه در فرهنگ سازي هر جامعه اي مي باشد چراكه بر اساس نوع نگرش نسبت به مفهوم فرهنگ، چيستي چگونگي مهندسي فرهنگ جامعه نيز متفاوت خواهد شد.
نتایج نمایش 1-10 (از 68)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|